İNŞAAT DİREKTÖRLÜĞÜ SORUMLULUĞUNDAKİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

Proje Yönetim Sistemi:

  • Master Plan kapsamındaki yeni yapılacak binaların proje yönetimidir.
  • Mevcut binalarda yeni ihtiyaç ve teknolojilere uygun fonksiyon değişim proje yönetimidir.
  • Mevcut binalarda ihtiyaçlara göre yapılması istenilen ek ve yeni bina projelerinin yönetimidir.

İş Programı Yönetimi:

Yeni projelerin, tadilat projelerinin, senelik tamir ve koruyucu bakım işlerinin uygun şekilde hazırlanıp, kampüs yaşamını etkilemeyecek şekilde yürütülmesidir.

İnşai İşletme Yönetimi:

Koç Üniversitesi bünyesindeki tüm binaların senelik tamir ve bakım programı ile bütçesinin hazırlanıp yürütülmesidir.

Bütçe Yönetim Sistemi:

Yıllık hazırlanan iş programlarına uygun şekilde; maliyet analizleri, malzeme teknoloji ve mevzuat takipleri yaparak, yatırım kararlarına katkıda bulunarak yıllık bütçe hazırlanması ve bütçenin doğru yönetilmesidir.

Arşiv Yönetim Sistemi:

İnşaat Direktörlüğü’ne ait bilgi ve belgelerin arşivlenmesi ve güncellenerek yenilenmesidir. Ana kampüs ve bağlı dış kampüslerdeki bütün binalarla ilgili;
  • Tüm Mimari – Statik – Elektrik – Mekanik Projeler
  • Resmi Yazışmalar
  • Bütün Kampüs Binalarına ait Genel Raporlar
  • Hakedişler ve İhale Dokümanları
  • Ve İnşaat Direktörlüğü Sorumluluğundaki Evrakların;
Sistemli bir şekilde arşivlenmesi ve arşiv yönetiminin yapılmasıdır.

İhale ve Sözleşme Yönetim Sistemi:

Senelik iş programı kapsamındaki işlere ilişkin yapılacak ihalelerin, gerekli tüm teknik dokümanlarının hazırlanarak, Satınalma Direktörlüğü ile koordineli bir şekilde ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesidir.

İnşaat Malzemesi Lojistik Sistemi:

Senelik tamir ve bakım ile iş programının gerektirdiği inşai malzemelerin Satınalma Direktörlüğü ile koordineli bir şekilde temin edilmesi, depolanması ve stokların sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Raporlama Yönetimi:

Belirli periyodlarda İnşaat Direktörlüğü sorumluluğundaki işlerle ilgili raporların hazırlanıp, ilgili birimlerle paylaşılmasıdır.

Master Key Sistemi:

Ana kampüs ve bağlı dış kampüslerdeki binaların özel anahtar sisteminin yönetimidir.

C-Trackit Sistemi:

Ana kampüs ve bağlı dış kampüs birimlerindeki kullanıcıların, günlük talep ettikleri tüm tamir ve bakım ile acil inşai problemlerin, kampüsün devam eden yaşamı içinde çözülmesidir. Birimimiz; Koç Üniversitesi Ana kampüs ve bağlı dış kampüslerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanlarının her türlü inşai işlerinden sorumludur.